FREE

$ 0 /năm
 • Mã QR động: 5
 • Scan: 500 lần quét
 • Shape: 4
 • Sticker: 3
 • Font: +1400
 • Mẫu QR: 20
 • Tên miền: 0
 • User: 1
 • Menu nhà hàng: 5 mục

STARTER

$ 10 /năm
 • Mã QR động: 10
 • Scan: 12.000 lần quét
 • Shape: 8
 • Sticker: 5
 • Font: +1400
 • Mẫu QR: 20
 • Kết nối tên miền: 1
 • User: 5
 • Menu nhà hàng: 10 mục

PRO

$ 50 /năm
 • Mã QR động: 50
 • Scan: 120.000 lần quét
 • Shape: 52
 • Sticker: 10
 • Font: +1400
 • Mẫu QR: 25
 • Kết nối tên miền: 5
 • User: 10
 • Menu nhà hàng: 10 mục